REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KOREKCYJNYCH W KSOS

REGULAMIN ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W KRAKOWSKIM SZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM IM SZARYCH SZEREGÓW W KRAKOWIE

Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.

I. Uczestnicy zajęć i grupy korekcyjne

1. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej nie są zajęciami rozwijającymi zainteresowania lub rozwijającymi uzdolnienia, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Do naboru na te zajęcia nie mają zastosowania przepisy art. 144, art. 131 ust. 2, art. 153 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Uchwały nr LXXV/1835/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 roku.
2. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy jest finansowany przez Gminę Miejską Kraków.
3. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają dzieci i młodzież w wieku szkolnym z obszaru Gminy Miejskiej Kraków, po zakończeniu pierwszego naboru (w przypadku wolnych miejsc) możliwe będzie uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach z poza terenu Gminy Miejskiej Kraków.
4. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież w wieku:
– w KSOS Centrum: 6 – 15 lat,
– w MBP Śródmieście: 6 – 15 lat,
– w OSR Kurdwanów Nowy: 7 – 13 lat,
– w MBP Nowa Huta: 6 – 12 lat.
5. Prawo do uczestnictwa w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej obejmuje dany rok szkolny.
6. Dziecko kwalifikowane jest do grupy korekcyjnej na sali w zależności od płci, wieku i wady. Ewentualne odstępstwa od tej zasady (np. w przypadku rodzeństwa) dopuszczalne są jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego.
7. Dziecko w wieku do 10 roku życia może być zapisane do grupy koedukacyjnej (mieszanej).
8. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej organizowane przez Ośrodek są zajęciami grupowymi. Grupa korekcyjna liczy do 15 osób.
9. Ze względu na specyfikę realizowanego programu, grupy dla uczestników ze skoliozą zaawansowaną oraz dla uczestników z wadami kończyn dolnych liczą do 12 osób.

II. Zajęcia korekcyjne

1. Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia na sali, na pływalni oraz w grocie solnej (zajęcia w grocie solnej realizowane są wyłącznie w OSR Kurdwanów Nowy).
2. Zajęcia dla grup uczestników ze skoliozą zaawansowaną odbywają się w KSOS Centrum
i MBP Śródmieście .
3. Zajęcia dla grup uczestników z wadami kończyn dolnych odbywają się w KSOS Centrum.
4. Zajęcia korekcyjne trwają 45 minut.
5. Dziecko może być zapisane na zajęcia korekcyjne według ustalonego harmonogramu grup w danym roku szkolnym.
6. Nie ma możliwości uczestniczenia przez dziecko tylko w zajęciach korekcyjnych na pływalni, z pominięciem zajęć na sali.
7. Oferta programowa Działu Gimnastyki Korekcyjnej obejmuje zajęcia z grupami:
– wad postawy,
– wad kończyn dolnych,
– skolioz zaawansowanych
8. Zapisy do grup wad kończyn dolnych i skolioz zaawansowanych odbywają się bezpośrednio u nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
9. O ilości przydzielonych zajęć w tygodniu dla dzieci z grup skolioz zaawansowanych i wad kończyn dolnych decyduje nauczyciel prowadzący (w miarę wolnych miejsc).

III. Zapisy na zajęcia korekcyjne

1. Szczegółowe warunki oraz terminy zapisów określają zasady Elektronicznego Systemu Zapisów na zajęcia korekcyjne, które stanowią integralny załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Zapisu dziecka może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
3. Dzień i godzina zajęć korekcyjnych na pływalni jest automatycznie przypisana
(zgodnie z harmonogramem grup) do konkretnego dnia i godziny zajęć na sali.
4. Przy zapisie dziecka na zajęcia korekcyjne nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
5. Po wyczerpaniu limitu miejsc na liście głównej, każdy kolejny zapis odbywa się na listę rezerwową.
6. Dziecko zapisane na listę rezerwową ma prawo rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych dopiero po zwolnieniu się miejsca na liście głównej.
7. Informację o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej rodzic/opiekun prawny otrzymuje mailowo lub telefonicznie od nauczyciela prowadzącego. Dziecko powinno rozpocząć uczestnictwo w zajęciach korekcyjnych nie później niż 2 tygodnie od otrzymania takiej informacji.
8. Nieusprawiedliwione niedopełnienie obowiązku rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych, o którym mowa w ust. 7 skutkuje skreśleniem z listy uczestników w trybie przewidzianym w Statucie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.
9. Zapis dzieci do grup korekcyjnych możliwy jest do końca marca bieżącego roku szkolnego (w miarę wolnych miejsc). O przyjęciu dziecka na zajęcia pływania
z elementami korektywy w trakcie roku szkolnego decyduje nauczyciel prowadzący daną grupę na pływalni.

IV. Prawa i obowiązki rodzica/opiekuna prawnego dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach korekcyjnych

1. Prawa rodzica/opiekuna prawnego do:
a) konsultacji z nauczycielem prowadzącym na temat stanu zdrowia dziecka i czynionych postępów w korekcji postawy,
b) udziału w pracach Rady Rodziców przy KSOS.

2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do:
a) uczestnictwa w zajęciach organizacyjnych i otwartych w danym roku szkolnym,
b) w przypadku rezygnacji z zajęć, złożenia pisemnego oświadczenia ( wniosek rodzica; http://centrum.ksos.pl/gimnastyka-korekcyjna/) w wybranej formie:
– osobiście na portierni danego obiektu lub
– elektronicznie skan podpisanego dokumentu oraz przesłanie oryginału na adres:
Sekretariat Ksos Centrum
Al. Powstania Warszawskiego 6
31-542 Kraków
z dopiskiem: WNIOSEK O WYKREŚLENIE
c) przebywania na terenie Ośrodka w czasie trwania zajęć korekcyjnych (dotyczy dzieci do 10 roku życia),
d) kontaktu osobistego lub telefonicznego z nauczycielem prowadzącym zajęcia
w wypadku wystąpienia przez niego z taką prośbą,
e) systematycznego kontrolowania dziecka w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń domowych,
f) przekazania nauczycielowi prowadzącemu informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo na zajęciach,
g) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa przed i po zakończeniu każdych zajęć korekcyjnych.

V. Nieobecność dziecka na zajęciach

1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach.
2. Informację o absencji dziecka na zajęciach rodzic/opiekun prawny może przekazywać prowadzącemu zajęcia:
– osobiście,
– drogą elektroniczną,
– pisemnie (usprawiedliwienie rodzica/opiekuna prawnego lub zwolnienie lekarskie dostarczone nauczycielowi prowadzącemu).
3. Przy usprawiedliwieniu rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podać nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia, dzień i godzinę zajęć.
4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć, na których uczestnik był nieobecny.

VI. Skreślenie z listy uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej

1. Podstawą do wniosku o skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć w trybie przewidzianym w Statucie KSOS jest:
– nieusprawiedliwiona absencja dziecka trwająca nieprzerwanie dłużej niż 4 tygodnie,
– absencja dziecka, niezależnie od jej przyczyny oraz faktu jej usprawiedliwienia
lub nieusprawiedliwienia, trwająca nieprzerwanie dłużej niż 8 tygodni.
2. Skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć na sali jest równoznaczne z wykreśleniem dziecka z zajęć na pływalni.
3. Po wykreśleniu dziecka z listy uczestników zajęć, ewentualny jego powrót do uczestnictwa, możliwy jest po dokonaniu ponownego zapisu.

VII. Prawa i obowiązki uczestnika zajęć gimnastyki korekcyjnej

1. Uczestnik ma prawo do:
a) korzystania z różnorodnych form zajęć gimnastyki korekcyjnej,
b) diagnostyki (konsultacja lekarska i dietetyczna, badanie komputerowe postawy ciała i stóp),
c) korzystania z masażu leczniczego (KSOS Centrum),
d) korzystania z szerokiej oferty zajęć rekreacyjnych i wypoczynku organizowanych przez KSOS i Radę Rodziców.
2. Uczestnik ma obowiązek:
a) przestrzegać poleceń nauczyciela oraz zasad kulturalnego zachowania,
b) systematycznie i aktywnie wykonywać zadane ćwiczenia korekcyjne,
c) dbać o poprawną postawę ciała, właściwe odżywianie i higieniczny tryb życia,
d) szanować powierzony sprzęt sportowy i mienie Ośrodka.

VIII. Strój dziecka, rzeczy wartościowe

1. Obowiązującym strojem na zajęciach na sali jest koszulka i spodenki sportowe oraz obuwie zamienne do przejścia (najlepiej klapki).
2. Obowiązującym strojem na zajęciach na pływalni jest czepek oraz dla dziewcząt: strój kąpielowy (najlepiej jednoczęściowy), dla chłopców: kąpielówki. Dodatkowo dziecko powinno mieć ręcznik, mydło i klapki.
3. Wierzchnie okrycie oraz buty należy obowiązkowo pozostawić w szatni głównej.
4. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na sali.

IX. Dodatkowe informacje dotyczące zdrowia dziecka

1. Uczestnicy zajęć powinni być pod stałą opieką swojego lekarza pediatry lub ortopedy/specjalisty rehabilitacji ruchowej. Wskazana jest wizyta kontrolna co najmniej 1x w roku, a w przypadku skolioz – 2x w roku .
2. Rodzic/opiekun prawny powinien dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu aktualną diagnozę oraz zalecenia lekarskie dot. wady postawy jego dziecka.
3. Nauczyciel ma prawo do badania oglądowego postawy ciała dziecka.
4. Powrót do uczestnictwa w zajęciach po długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub urazem możliwy jest po przedstawieniu nauczycielowi prowadzącemu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do uczestnictwa w grupowych zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

X. Dodatkowe informacje dotyczące zajęć na pływalni

1. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Pływalni.
2. Na zajęciach na pływalni dziecko kwalifikowane jest do grupy pływackiej zgodnie ze swoimi umiejętnościami pływackimi.
3. Do wyłącznych kompetencji Organizatora należy decydowanie o możliwości przebywania osób postronnych na pływalni.

XI. Nieprzestrzeganie regulaminu i zasad bezpieczeństwa

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i zasad bezpieczeństwa uczestnik zajęć może być ukarany zgodnie z § 26 Statutu KSOS.

XII. Aktualizacja regulaminu

1. Kompetencję w zakresie wprowadzania zmian w regulaminie uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych posiada wyłącznie Dyrektor KSOS.
2. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora KSOS.
3. Ewentualne zmiany w regulaminie będą udostępniane na stronie internetowej Ośrodka.

Załączniki do Regulaminu:
– Załącznik nr 1 – Zasady Elektronicznego Systemu Zapisów na zajęcia korekcyjne

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.