Regulamin uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych w KSOS w roku szkolnym 2020/2021

REGULAMIN ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W KRAKOWSKIM SZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM
Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice (lub prawni opiekunowie) mają obowiązek zapoznać się
i przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.

I. Uczestnicy zajęć i grupy korekcyjne
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy jest finansowany przez Gminę Miejską Kraków. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają dzieci i młodzież w wieku szkolnym z obszaru Gminy Miejskiej Kraków, po zakończeniu pierwszej rekrutacji (w przypadku wolnych miejsc) po konsultacji i zgodzie Dyrekcji KSOS możliwe będzie uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach z poza terenu Gminy Miejskiej Kraków.

1. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież urodzone w latach:
– w KSOS Centrum: 2005-2014,
– w MBP Śródmieście: 2005-2014,
– w OSR Kurdwanów Nowy: 2008-2014,
– w MBP Nowa Huta: 2008-2014.
2. Dziecko ma prawo uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych w danym roku szkolnym.
3. Dziecko przypisane jest do grupy korekcyjnej na sali w zależności od płci, wieku i wady. Ewentualne odstępstwa od tej zasady (np. w przypadku rodzeństwa) dopuszczalne są jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego.
4. Dziecko do10 roku życia może być zapisane do grupy koedukacyjnej (mieszanej) po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego.
5. Zajęcia korekcyjne organizowane przez Ośrodek są zajęciami grupowymi. Grupa korekcyjna liczy 15 osób.

II. Zajęcia korekcyjne
6. Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia na sali i pływalni (grota solna dotyczy wyłącznie OSR Kurdwanów Nowy).
7. Zajęcia korekcyjne trwają 45 minut.
8. Dziecko może być zapisane na zajęcia korekcyjne według ustalonego harmonogramu grup w danym roku szkolnym.
9. Oferta programowa Działu Gimnastyki Korekcyjnej obejmuje zajęcia z grupami:
– wad postawy,
– nadwag,
– wad kończyn dolnych,
– skolioz,
10. Zapisy do grup wad kończyn dolnych i skolioz odbywają się bezpośrednio u nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 11. O ilości przydzielonych zajęć w tygodniu dla grup skolioz decyduje nauczyciel prowadzący.

III. Zapisy na zajęcia korekcyjne
11. Szczegółowe warunki oraz terminy zapisów określają zasady Elektronicznego Systemu Zapisów na zajęcia korekcyjne, które stanowią integralny załącznik do tego regulaminu.
12. Zapisu dziecka może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
13. Dzień i godzina zajęć korekcyjnych na pływalni jest automatycznie przypisana
(zgodnie z harmonogramem grup) do konkretnego dnia i godziny zajęć na sali.
14. Przy zapisie dziecka na zajęcia korekcyjne nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
15. Po zapełnieniu listy głównej zapis każdego kolejnego dziecka odbywa się na listę rezerwową.
16. Dziecko zapisane na listę rezerwową ma prawo rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych dopiero po zwolnieniu się miejsca na liście głównej.
17. Informację o przyjęcia dziecka z listy rezerwowej rodzic/opiekun prawny otrzymuje mailowo lub telefonicznie od nauczyciela prowadzącego. Dziecko powinno rozpocząć uczestnictwo w zajęciach korekcyjnych nie później niż 2 tygodni od otrzymania takiej informacji. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy uczestników zajęć.
18. Zapis dzieci do grup korekcyjnych możliwy jest do końca marca bieżącego roku szkolnego (w miarę wolnych miejsc).

IV. Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego dot. uczestnictwa dziecka w zajęciach korekcyjnych
19. Ze względu na procedury bezpieczeństwa COVID-19 w tym roku szkolnym nie odbędą się lekcje organizacyjne i zajęcia otwarte z rodzicami.
20. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wyrejestrowania dziecka z Elektronicznego Systemu Zapisów w przypadku rezygnacji z zajęć.
21. Rodzic/opiekun prawny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka przed i po zakończeniu każdych zajęć korekcyjnych.*
22. W czasie trwania zajęć korekcyjnych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przebywania na terenie Ośrodka (dotyczy dzieci do 10 roku życia).*
23. Na prośbę nauczyciela rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
25. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek systematycznego kontrolowania dziecka w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń domowych.

V. Usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach
26. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach.
27. Informację o absencji dziecka na zajęciach rodzic/opiekun prawny może przekazywać:
– osobiście lub telefonicznie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia po zakończeniu przez niego pracy dydaktycznej w danym dniu (15 minut od zakończenia zajęć),
– drogą elektroniczną,
– pisemnie (usprawiedliwienie rodzica lub zwolnienie lekarskie dostarczone nauczycielowi prowadzącemu).
28. Przy usprawiedliwieniu rodzic ma obowiązek podać nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia, dzień i godzinę zajęć.
29. Podstawą do skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć jest:
– nieusprawiedliwiona absencja dziecka trwająca nieprzerwanie 4 tygodnie,
– usprawiedliwiona absencja dziecka trwająca nieprzerwanie dłużej niż 8 tygodni,
– uczestniczenie dziecka tylko w zajęciach korekcyjnych na pływalni, z pominięciem zajęć na sali.
30. Skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć na sali jest równoznaczne z wykreśleniem dziecka z zajęć na pływalni.
31. Po wykreśleniu dziecka z listy uczestników zajęć, ewentualny jego powrót do uczestnictwa, możliwy jest po dokonaniu ponownego zapisu.
32. Nie ma możliwości odrabiania zajęć, na których dziecko było nieobecne.
VI. Strój dziecka, rzeczy wartościowe
33. Obowiązującym strojem na zajęciach na sali jest koszulka i spodenki sportowe oraz obuwie zamienne do przejścia (najlepiej klapki).
34. Obowiązującym strojem na zajęciach na pływalni jest czepek oraz dla dziewcząt: strój kąpielowy (najlepiej jednoczęściowy), dla chłopców: kąpielówki. Dodatkowo dziecko powinno mieć ręcznik, mydło i klapki do przejścia.
35. Wierzchnie okrycie oraz buty (we worku) należy obowiązkowo pozostawić w szatni głównej.
36. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na sali/pływalni.

VII. Dodatkowe informacje dot. zdrowia dziecka
37. Dziecko z wadą postawy, a w szczególności ze skoliozą powinno być pod stałą opieką swojego lekarza pediatry lub ortopedy/spec. rehabilitacji medycznej. Wskazana jest wizyta kontrolna co najmniej 2x w roku.
38. Rodzic powinien dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu aktualną diagnozę oraz zalecenia lekarskie dot. postawy jego dziecka.
39. Istnieje możliwość skorzystania z wizyty lekarskiej i konsultacji dietetycznych w KSOS Centrum przy al. Powstania Warszawskiego 6. Bliższe informacje w zakładce konsultacje.
40. Nauczyciel ma prawo do badania oglądowego postawy ciała dziecka.
41. W zajęciach nie może uczestniczyć dziecko chore.
42. Powrót do uczestnictwa w zajęciach po długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub urazem możliwy jest po przedstawieniu nauczycielowi prowadzącemu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do uczestnictwa w grupowych zajęciach gimnastyki i pływania korekcyjnego.

VIII. Dodatkowe informacje dot. zajęć na pływalni
44. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Pływalni.
45. Na zajęciach na pływalni dziecko przyporządkowane jest do grupy pływackiej zgodnie ze swoimi umiejętnościami pływackimi.
IX. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i bezpieczeństwa
46. Za nieprzestrzeganie regulaminu i bezpieczeństwa uczestnik zajęć może być ukarany zgodnie z §24 Statutu KSOS.

X. Aktualizacja regulaminu
47. Dyrekcja KSOS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych. Wiążąca i ostateczna interpretacja
regulaminu należy do Dyrekcji KSOS. Ewentualne zmiany w regulaminie będą udostępniane na stronie internetowej Ośrodka.

*UWAGA: pkt 21 i 22 nie obowiązuje w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.