Rekrutacja szkół do programu

Celem prowadzonych zajęć tenisowych w ramach projektu „Tenis w Krakowie” jest angażowanie dzieci z klas pierwszych i drugich krakowskich szkół podstawowych do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności gry w tenisa.

Program miejski „Tenis w Krakowie” oparty będzie o formułę  ,,Tenis 10”, który jest częścią ogólnoświatowej inicjatywy „Play and Stay” zainaugurowanej w 2007 roku przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF). System ten funkcjonuje w ponad 50 krajach na całym świecie (m.in. USA, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Holandia, Belgia), a  w 2010 r. został  wprowadzony w Polsce pod nazwą „Tenis 10”. Program ma na celu promocję tenisa wśród najmłodszych, adresowany do dzieci w wieku 6-10 lat. Jego ideą jest zaprezentowanie tenisa jako dyscypliny atrakcyjnej i łatwej do nauczenia.

Zajęcia dla klas
1-2
wielkość klasy/grupy
30 osób
8:00 - 11:45
Blok zajęć: 45 min
Rok szkolny 2022/23
Wrzesień - czerwiec
Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu
Pon - Pt
KSOS-Dietering-Tennis-Cup-66

Turnieje tenisowe na kortach Ksos

Zobacz relacje z naszych turniejów tenisowych opartych o formułę  ,,Tenis 10”

Koordynacja programu

Jak dokonać rezerwacji

Regulamin programu miejskiego „Tenis w Krakowie” organizowanego przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. „Szarych Szeregów”

Regulamin uczestnictwa w zajęciach tenisowych obowiązuje wszystkie szkoły podstawowe Gminy Miejskiej Kraków, zwane dalej „Uczestnikami”, które zgłoszą się do programu „Tenis w Krakowie” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Szarych Szeregów, zwanego dalej „Organizatorem”.

 1. Program miejski „Tenis w Krakowie” jest organizowany przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. „Szarych Szeregów”.
 1. Celem prowadzonych zajęć tenisowych w ramach projektu „Tenis w Krakowie” jest zaangażowanie dzieci z klas pierwszych i drugich krakowskich szkół podstawowych do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności gry w tenisa. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. Program finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
 1. Program miejski „Tenis w Krakowie” oparty jest o formułę ,,Tenis 10”, który jest częścią ogólnoświatowej inicjatywy „Play and Stay” zainaugurowanej w 2007 roku przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF). System ten funkcjonuje w ponad 50 krajach na całym świecie (m.in. USA, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Holandia, Belgia), a w 2010 r. został wprowadzony w Polsce pod nazwą „Tenis 10”. Program ma na celu promocję tenisa wśród najmłodszych, adresowany do dzieci w wieku 6-10 lat. Jego ideą jest zaprezentowanie tenisa jako dyscypliny atrakcyjnej i łatwej do nauczenia, dzięki odpowiednio dostosowanemu sprzętowi:
  • miękkich i wolniejszych piłkach;
  • mniejszych i lżejszych rakietach;
  • niższych siatkach;
  • pomniejszonym kortom.
 1. Każdy Uczestnik biorący udział w programie jest zobligowany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego zasad. Proces rekrutacyjny do programu będzie odbywał się w sposób elektroniczny, poprzez specjalnie dedykowany panel na stronie ksos.pl.
 1. Po dokonaniu elektronicznego zapisu do programu „Tenis w Krakowie”, a następnie przesłaniu do Organizatora formularza zgłoszeniowego (zał.1), Uczestnik akceptuje i przyjmuje do stosowania warunki opisane w niniejszym regulaminie.
 1. Zajęcia tenisowe będą się odbywać w nowoczesnej hali tenisowej Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego o syntetycznej nawierzchni, która jest przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych przez cały rok szkolny. Zajęcia dla zgłoszonej klasy będą prowadzone cyklicznie co tydzień, zawsze w stałych terminach i godzinach od września 2022 do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2023 r.
 2. Czas trwania jednostki zajęć – 45 minut.
 3. Maksymalna liczba dzieci w grupie – 30 osób.
 4. Szkoła chcąca wziąć udział w programie musi zapewnić:
 • dojazd na zajęcia tenisowe – Al. Powstania Warszawskiego 6,
 • odpowiedni plan zajęć dla klas pierwszych i drugich, umożliwiający dojazd i powrót z zajęć tenisowych. Plan zajęć bierze pod uwagę podwójne finansowanie prowadzenia zajęć przez instruktora tenisa i nauczyciela nauczania początkowego,
 • podstawowe ubezpieczenie dzieci uczestniczących w programie
 • opiekę pedagogiczną, która zoobligowana jest do pełnienia pomocy instruktorom KSOS w prowadzonych zajęciach
 1. Organizator w ramach realizacji programu zapewnia:
 • przeprowadzenie bezpłatnych zajęć tenisowych trwających 45 minut tygodniowo dla każdej zgłoszonej pierwszej lub drugiej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dla maksymalnie 2 klas z jednej placówki;
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską;
 • sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć (m.in. rakiety tenisowe, piłeczki, przybory). Uczestnicy mogą posiadać własne rakiety tenisowe na zajęcia;
 • zorganizowanie weekendowego turnieju podsumowującego program „Tenis w Krakowie” (czerwiec 2022) z pamiątkowymi medalami, nagrodami, dyplomami i gwiazdami polskiego  i światowego tenisa;
 • możliwość kontynuacji zajęć tenisowych w szkółkach tenisowych współpracujących z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym, Al. Powstania Warszawskiego 6.
 1. Szkoła chcąca wziąć udział w programie powinna:
 • zaznajomić się z warunkami uczestnictwa w programie zawartymi w niniejszym Regulaminie;
 • wybrać i zaznaczyć (poprzez kliknięcie i wypełnienie danych) odpowiednią godzinę i termin dostępny w panelu harmonogramu zajęć na stronie ksos.pl;
 • przesłać formularz zgłoszenia (zał.1) oraz wypełnione Porozumienie (załącznik nr 2) między Organizatorem a Uczestnikiem o realizacji zajęć tenisowych w ramach programu „Tenis w Krakowie” na adres tenis@ksos.pl (do 5 dni od zarezerwowania terminu na stronie i otrzymania potwierdzenia dokonanego zapisu). Załączniki nr 1 i 2 należy przesłać w formie skanu lub w 2 egzemplarzach dostarczyć osobiście do sekretariatu Organizatora.
 • w pierwszym tygodniu września na pierwsze zajęcia dostarczyć do nauczyciela – instruktora prowadzącego zajęcia w formie papierowej imienną listę uczestnictwa uczniów klasy z danymi potrzebnymi do rejestracji w systemie SIO (załącznik nr 3) opatrzoną pieczątką szkoły, podpisem dyrektora i wychowawcy klasy, pobraną ze strony ksos.plw formie pliku excel. Dane te są wprowadzane do programu Silver Media, gdzie nauczyciele rozliczani są ze swoich zajęć.
 1. Zgłoszenia można dokonywać aż do momentu wyczerpania wolnych miejsc.
 2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 klasy.
 3. Ilość miejsc w programie jest ograniczona (limit 20 grup ćwiczebnych), a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń poprzez system elektroniczny.
 4. Organizator będzie informował sukcesywnie każdą placówkę o zakwalifikowaniu się do programu drogą elektroniczną. W przypadku braku dotrzymania ww. terminów oraz braku dostarczenia wymaganych dokumentów, uznaje się rezygnację placówki z Programu i zwolnienie zarezerwowanego terminu dla innej.
 5. Wypełniona lista zbiorcza zostanie skopiowana przez Organizatora i dostarczona nauczycielom prowadzącym zajęcia. O każdej aktualizacji danych na liście zbiorczej należy od razu poinformować mailowo Organizatora.
 6. Listę obecności dzieci na zajęciach sprawdza nauczyciel/instruktor ze strony Organizatora.
 7. Rodzice oraz opiekunowie reprezentujący Uczestnika zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach „Tenis w Krakowie”, jednocześnie potwierdzają brak przeciwwskazań u dziecka do podejmowania aktywności fizycznej w ramach zajęć tenisowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia dzieci wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i przepisami tenisowymi.
 9. Program zakłada podwójne finansowanie prowadzenia zajęć (nauczyciela nauczania początkowego oraz wykwalifikowanego nauczyciela/instruktora).
 10. Podczas zajęć tenisowych odbywających się w hali tenisowej dzieci pozostają pod opieką nauczycieli/instruktorów wytypowanych do prowadzenia zajęć przez Organizatora.
 11. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika odpowiadają bezpośrednio za przygotowanie dzieci do zajęć i inne czynności porządkowe oraz pozostawiony porządek.
 12. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika zobowiązani są do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych w ramach projektu „Tenis w Krakowie” jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do podejmowania aktywności fizycznej w ramach zajęć tenisowych.
 13. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący uczestnika zoobligowani są do obecności na hali tenisowej w czasie trwania zajęć oraz pełnienia pomocy instruktorom KSOS
 14. Dzieci obowiązuje posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.
 15. Grupa Uczestnika wraz z opiekunami/nauczycielami reprezentującymi Uczestnika zobowiązana jest stawić się punktualnie na zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć. Każde spóźnienie na zajęcia powoduje krótszy czas trwania zajęć.
 16. Wszystkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 18. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej ksos.pl

Prosimy zapoznać się z harmonogramem zajęć.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Rys. Wzór formularza zgłoszeniowego

Po prawidłowym wypełnienie formularza otrzymasz automatyczną odpowiedź o zarezerwowaniu wybranego terminu zajęć, w panelu pojawi się informacja „brak miejsc”.

Prześlij skan formularza zgłoszeniowego podpisany przez dyrektora szkoły do 30 minut od rejestracji na adres rekrutacja.tenis@ksos.pl.
Wypełnij formularz uwzględniając wszystkie zgłoszone klasy.

Po weryfikacji zgłoszenia Organizator prześle potwierdzenie zakwalifikowania się do programu z nadanym numerem ID do 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Prześlij porozumienie podpisane przez dyrektora szkoły do 7 dni od otrzymania potwierdzenia od Organizatora.

Zapisy na rok szkolny 2022/23 zostały zakończone!

Dokumenty do pobrania

Aktualizacja: 12 kwietnia 2022
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.