Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w BSW Lubogoszcz

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w BSW Lubogoszcz

 ZAPYTANIE OFERTOWE- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYMw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej,
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.1.Zamawiający: Gmina Miejska Kraków- Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 
al. Powstania Warszawskiego 6 ,31-541 Kraków.
2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku 
„Świetlicy” w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej ”Lubogoszcz” w Kasince Małej 
zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
3. Termin realizacji zamówienia: 16.04.2018 r.- 30.04.2018 r.
4. Kryterium wyboru (oceny) oferty: cena.
5. Wykaz dokumentów i oświadczenia, jakie powinien dostarczyć Wykonawca:
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– decyzja o numerze NIP i numerze REGON.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie 
pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania 
oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:
„ Zamówienie publiczne na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku 
„Świetlicy” w Bazie „Lubogoszcz”. Ofertę złożyć można osobiście w biurze 
Bazy „ Lubogoszcz” w Kasince Małej, pocztą, pocztą elektroniczną
na adres: lubogoszcz@mszana.pl. W ofercie należy podać całkowitą wartość zamówienia 
wyrażoną w PLN w kwocie brutto .
7. Ofertę należy złożyć do dnia: 09.04.2018 r. godz.10:00
8. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie :Maria Grzęda, tel: 18/33-13/492 , 664 121 196. 09.04.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu  prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku „Świetlicy” w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej ”Lubogoszcz” w Kasince Małej zgodnie z załączonym przedmiarem robót od Zleceniodawcy  za najkorzystniejszą uznano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego „BUD- MAX” Wojciech Cież z siedzibą w 32-432 Pcim 316

20.04.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania wymiany pokrycia dachowego w BSW „Lubogoszcz”w Kasince Małej.

W wyniku odstąpienia od umowy Wykonawcy wybranego w postępowaniu
Zamawiający, unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego dnia 09.04.2018 r.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.