Zapytanie ofertowe Cykliczna dostawa koksu i Węgla

Zapytanie ofertowe Cykliczna dostawa koksu i Węgla

DOSTAWA CYKLICZNA KOKSU I WĘGLA
ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych o równowartości kwoty 30 000 euro.
1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków.
2. Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa 50 ton koksu opałowego grubego >40 mm gat. II, minimalna wartość opałowa Qir 27 000 kJ/kg oraz 15 ton węgla kamiennego orzech gat. I minimalna wartość Qir 28 000 kJ/kg do placówki Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej wraz z organizacją transportu i wyładunku na wskazane przez Zamawiającego miejsce. Realizacja zamówienia następować będzie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy złej jakości opału (mokrego, zanieczyszczonego miałem, kamieniem, pozostawiającego dużą ilość popiołu itp.) dostawca jest zobowiązany do zabrania takiego opału na swój koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia przy ważeniu dostaw. Wykonawca jest zobowiązany ułatwić to Zamawiającemu.
Uwaga: droga dojazdowa na odcinku od drogi głównej w Kasince Małej do Bazy – na odcinku 0,8 km asfalt, na odcinku 1 km droga utwardzona (wskazany samochód dostawczy z przednim napędem)
3. Termin realizacji zamówienia: 08.08.2016 r. do 31.08.2016 r.
4. Inne istotne warunki zamówienia: umowa będzie podpisywana przez Strony w biurze Bazy „Lubogoszcz” w Kasince Małej
5. Kryterium wyboru (oceny) oferty: cena
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie powinien dostarczyć Wykonawca: wypis
z ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zamówienie publiczne na dostawę koksu i węgla do Bazy Lubogoszcz””. Ofertę złożyć można osobiście w biurze Bazy Lubogoszcz , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: lubogoszcz@mszana.pl. W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną w PLN w kwocie netto oraz brutto.
8. Ofertę należy złożyć do dnia: 26.07.2016 godz. 10:00
9. Termin związania ofertą: do 05.08.2016
10. Kontakt w sprawach technicznych z osobą prowadzącą zamówienie: Maria Grzęda, tel: 18/33-13-492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu
na „Dostawę 50 ton koksu opałowego grubego > 40 mm gat. II o minimalnej wartości opałowej Qir 27 000 kJ/kg oraz 15 ton węgla kamiennego orzech gat. I
o minimalnej wartości opałowej Qir 28 000kJ/kg do placówki pn. Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej wraz z organizacją transportu i wyładunku na wskazane przez Zamawiającego miejsce” za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy

„Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Handel Materiałami Opałowymi Robert Baran” ul. Mała Poręba 68 b,33-300 Nowy Sącz.


Kraków, 26.07.2016 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.