MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA: MIĘDZYSZKOLNEGO BASENU PŁYWACKIEGO KRAKÓW NOWA HUTA, OS. KOLOROWE 29 B
ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych o równowartości kwoty 30 000 euro.
1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków
2. Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej dla: Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków Nowa Huta, os. Kolorowe 29b
3. Termin realizacji zamówienia: 27.06.2016 r. – 06.08.2016 r.
4. Zakres modernizacji uzdatniania wody basenowej obejmuje wymianę filtrów wg. projektu inż. Łukasza Cieślaka z kwietnia 2016 r. oraz przedmiaru robót.
5. Kryterium wyboru (oceny) oferty: cena
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie powinien dostarczyć Wykonawca: wypis
z ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy przesłać
pocztą elektroniczną adres: sekretariat@ksos.pl lub złożyć osobiście w pokoju nr 131
(sekretariat). W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną w PLN w kwocie netto
oraz brutto.
8. Ofertę należy złożyć do dnia: 16.05.2016 r. do godz. 1000
9. Termin związania ofertą: do 18.05.2016 r.
10. Kontakt w sprawach technicznych z osobą prowadzącą zamówienie:
Ryszard Kowalski tel 12/ 410 64 23 w dniach wtorek, środa, czwartek w godz.8:00 do 14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na
Modernizację stacji uzdatniania wody basenowej dla: Międzyszkolnego
Basenu Pływackiego Kraków Nowa Huta , os. Kolorowe 29 B

za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy KAMAX Katarzyna Wróbel 64- 100
Leszno Przybyszewo , ul. Jagodowa 12.

Kraków, 19.05.2016r.
 

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.