Produkty żywnościowe

Produkty żywnościowe

Kraków: Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 10
Numer ogłoszenia: 6848 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów , al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 4115866, faks 12 4106437.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksos.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka wychowania pozaszkolnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 10.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów żywnosciowych do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań – 10. Zadanie nr 1 – dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawarty jest w załączniku nr 5.1 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 15.13.11.30-5 – Wędliny; Zadanie nr 2 – Dostawa ryb i przetworów rybnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawarty jest w załączniku nr 5.2 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0 – Ryby przetworzone i konserwowane 15.22.10.00-3 – Ryby mrożone; Zadanie nr 3 – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 zawarty jest w załączniku nr 5.3 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie; Zadanie nr 4 – Dostawa olejów i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 zawarty jest w załączniku nr 5.4 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; Zadanie nr 5 – Dostawa produktów mleczarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5 zawarty jest w załączniku nr 5.5 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3 – Produkty mleczarskie; Zadanie nr 6 – Dostawa produktów przemiału ziarna, skrobii i produktów skrobiowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6 zawarty jest w załączniku nr 5.6 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.60.00.00-4 – Produkty przemiału ziarna, skrobii i produktów skrobiowych; Zadanie nr 7 – Dostawa różnych produktów spożywczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7 zawarty jest w załączniku nr 5.7 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6 – Różne produkty spożywcze. Zadanie nr 8 – Dostawa napojów bezalkoholowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8 zawarty jest w załączniku nr 5.8 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.98.00.00-1 – Napoje bezalkoholowe; Zadanie nr 9 – Dostawa jaj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 9 zawarty jest w załączniku nr 5.9 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3 – Jaja; Zadanie nr 10 – Dostawa produktów przetworzonych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 10 zawarty jest w załączniku nr 5.10 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0. Zadania będą realizowane sukcesywnie wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną wykaz produktów żywnościowych danej dostawy. Zamawiający przewiduje realizację dostaw w 80 do 96 częściach, a w przypadku dostaw pieczywa w 200 do 250 częściach, ok 70% dostaw realizowanych będzie w miesiącach od maja do września 2016 r. Odbiór dostaw dokonywany będzie w miejscowości Kasinka Mała – droga dojazdowa do Bazy przy końcu asfaltu na drodze dojazdowej do Ośrodka – i będzie potwierdzany pisemnie przez pracownika Bazy. Realizacja dostaw musi nastąpić w ustalonym z Zamawiającym terminie w godz. od 6.00 do 12.00..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIE DOTYCZY
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 5.2 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy pzp; 3. Dokładnie wypełniona tabela – wykaz asortymentu wg załącznika nr 5 (od 5.1 do 5.10) do SIWZ w zależności od ilości zadań (dotyczy każdego zadania oddzielnie); 4. Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksos.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – Biuro Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej na Lubogoszczy, 34-734 Kasinka Mała lub pobrać ze strony internetowej www.ksos.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – Biuro Zamawiającego – Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa Lubogoszcz, 34-734 Kasinka Mała.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
I

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.