Audyt Energetyczny

Audyt Energetyczny

 AUDYT ENEGETYCZNY
ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych o równowartości kwoty 30 000 euro.

1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków
2. Opis przedmiotu zamówienia: Audyt energetyczny dla budynku Międzyszkolnego Basenu
Pływackiego Nowa Huta os. Kolorowe 29 b w Krakowie w celu pozyskania dotacji
z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
3. Termin realizacji zamówienia: 17.06.2016
4. Zakres audytu energetycznego kompleksowej termomodernizacji Międzyszkolnego
Basenu Pływackiego obejmuje następujące opracowania:
– inwentaryzację szkicową stanu aktualnego opracowaną na podstawie wizji lokalnej,
istniejącej dokumentacji budynku oraz informacji od użytkownika
– obliczenia bilansowe ilości powietrza i ciepła wymaganego dla wentylacji mechanicznej,
obliczenia bilansowe ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody
– propozycje rozwiązań w zakresie ograniczenia zapotrzebowania ciepła i energii
elektrycznej dla wentylacji mechanicznej, ograniczenie zapotrzebowania energii
elektrycznej dla oświetlenia pomieszczeń
– propozycje rozwiązań w zakresie instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
– analizę możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii oświetlenia na
energooszczędną
– uzyskanie opinii konserwatorskiej dla planowanego zakresu prac
– obliczenia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
5. Kryterium wyboru (oceny) oferty: cena
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinien dostarczyć Wykonawca: wypis
z ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy przesłać
pocztą elektroniczną adres: sekretariat@ksos.pl lub złożyć osobiście w pokoju nr 131
(sekretariat). W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną w PLN w kwocie netto
oraz brutto.
8. Ofertę należy złożyć do dnia: 08.04.2016 godz. 10oo
9. Termin związania ofertą: do 15.04.2016
10. Kontakt w sprawach technicznych z osobą prowadzącą zamówienie:
Ryszard Kowalski tel 12/ 410 64 23 w dniach wtorek, środa, czwartek w godz.8oo do 14oo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „wykonanie audytu energetycznego dla Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta os. Kolorowe 29 b” za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy GAMP s.c.,
ul. Czarnowiejska 50B, 30-054 Kraków


Kraków, 13.04.2016r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.