Remont rozdzielni elektrycznej

Remont rozdzielni elektrycznej

Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 20.000 zł netto a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków
2. Opis przedmiotu zamówienia: Remont rozdzielni elektrycznej głównej wraz z montażem baterii kondensatorów mocy biernej w Ośrodku KSOS w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 6.
3. Termin realizacji zamówienia: w okresie od 14.07.2014 r. do 14.08.2014 r.
4. Inne istotne warunki zamówienia: prace winny być wykonane zgodnie z projektem będącym
w posiadaniu Zamawiającego.
5. Kryterium wyboru (oceny) ofert: bilans ceny oraz terminu wykonania.
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie winni dostarczyć Wykonawcy: wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą
na kopercie należy umieścić napis „Zamówienie publiczne na remont rozdzielni elektrycznej. ”. Ofertę złożyć można osobiście w sekretariacie Zamawiającego pok. 131 , pocztą, pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@ksos.pl lub faksem na nr 12/410-64-37. W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną w PLN w kwocie netto oraz brutto.
8. Ofertę należy złożyć do dnia 16.06.2014 r. do godz. 10.00
9. Termin związania ofertą: do dnia 30.06.2014 r.
10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Ryszard Kowalski, tel: 12/410-64-23
………………………………………………………………………………….
Data i podpis prowadzącego postępowanie
……………………………………………………..
Podpis i pieczęć Dyrektora

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „remont rozdzielni elektrycznej głównej wraz z montażem baterii kondensatorów mocy biernej w Ośrodku KSOS w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 6” za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy „Producent Rozdzielnic Elektrycznych Edward Biel”

Kraków, 18.06.2014 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.