Ogłoszenie o pracę Kierownik Kolonii KSOS BSW Lubogoszcz

Ogłoszenie o pracę Kierownik Kolonii KSOS BSW Lubogoszcz

DYREKTOR KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO
IM. „SZARYCH SZEREGÓW”
OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO: KIEROWNIK KOLONII

 

 1. Wymogi formalne
 • ukończone 18 lat
 • co najmniej wykształcenie średnie
 • ukończony kurs na kierownika wypoczynku lub stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczo wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat:

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.
 • Znajomość ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 1. Zakres obowiązków

 

Poza obowiązkami wynikającymi z aktów wykonawczych, do obowiązków kierownika należeć będą:

 • przygotowanie i aktualizacja niezbędnych dokumentów związanych z wypoczynkiem zorganizowanym, m.in. regulamin dnia, regulamin kolonii, karty zapisów uczestników, zgody uczestników, itp.
 • przygotowanie atrakcyjnego programu Kolonii w porozumieniu
  z wicedyrektorem KSOS oraz kierownikiem Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz”,
 • dbałość o prawidłową i aktualną dokumentację niezbędną do okazania podczas kontroli Kuratorium Oświaty i Sanepidu,
 • organizacja i nadzór każdego dnia wypoczynku,
 • kooperacja z podmiotami realizującymi warsztaty, atrakcje i wycieczki na kolonii,
 • rekrutacja i przeszkolenie kadry opiekunów na kolonii,
 • nadzór i dbałość o sumienne wykonywanie obowiązków przez opiekunów wypoczynku,
 • prowadzenie relacji z przebiegu na kolonii na portalu Facebook i Instagramie KSOS,
 • dbałość o bezpieczeństwo uczestników kolonii podczas zajęć i wycieczek poza obiekt Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej,
 • inicjowanie i nadzorowanie akcji promocyjnej Kolonii KSOS poprzez social media i inne dostępne formy celem wypełnienia dostępności miejsc dla uczestników,
 • współpraca z koordynatorem administracyjnym przyjmującym zapisy na Kolonię
  oraz kierownikiem Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz”,
 • zakup w porozumieniu z kierownikiem Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” niezbędnych materiałów wykorzystywanych przy realizacji zajęć na Kolonii

 

 1. Warunki pracy i płacy

Zatrudnienie na okres: 20.08.2022 – 29.08.2022 r

Stanowisko: Kierownik kolonii

Wynagrodzenie: 3020,00 zł – 3400,00 zł

Miejsce pracy: Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz”, Kasinka Mała.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z listem motywacyjnym.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA KOLONII” należy składać w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-14) lub mailowo na adres sekretariat@ksos.pl w terminie do dnia 22 LIPCA 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Ilość etatów – 1 etat

 

Informacje dodatkowe:

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

Nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku
z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

Dyrektor KSOS

Krzysztof Augustyn

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.