Zajęcia z JOGI

Zajęcia z JOGI

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
( Dz.U. z 2010 , Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

1. Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków.

2. Opis przedmiotu zamówienia: „ Zorganizowanie i prowadzenie zajęć z jogi na terenie otwartym w przestrzeni Ronda Mogilskiego we wszystkie soboty i niedziele w okresie od 30 czerwca 2018r. do 30 sierpnia 2018r. w godzinach 08:30-10:00 (18 zajęć x 1,5h)’’.
Szczegóły w załączniku.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2018r. – 30.08.2018r.

4. Kryterium wyboru (oceny) oferty:
– spełnienie warunków formalnych – dostarczenie wykazów dokumentów i oświadczeń,
– po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryterium najniższej ceny,
– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę,
– w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
– wyjaśnienia na zadane zapytania staną się integralną częścią zapytania.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wykaz dokumentów i oświadczenia, jakie powinien dostarczyć Wykonawca:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
– decyzja o numerze NIP i numerze REGON.

6. Sposób przygotowania oferty:
– Oferent może złożyć tylko jedna ofertę,
– oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
– ofertę można dostarczyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego,
na kopercie należy umieścić napis:„ Zorganizowanie i prowadzenie zajęć z jogi na terenie otwartym w przestrzeni Ronda Mogilskiego’’ ,
– w ofercie należy podać całkowitą wartość zamówienia wyrażoną w PLN w kwocie brutto.

7. Ofertę należy złożyć do dnia: 04.06.2018 r. godz.10:00.

8. Otwarcie ofert : 04.06.2018 godz. 10.15.

9. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Katarzyna Dąbrowska (12) 410 64 25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.06.2018r

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
( Dz.U. z 2010 , Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami art. 4 pkt. 8 ustawy PZP) na:

„ Zorganizowanie i prowadzenie zajęć z jogi na terenie otwartym w przestrzeni Ronda Mogilskiego we wszystkie soboty i niedziele w okresie od 30 czerwca 2018r. do 30 sierpnia 2018r. w godzinach 08:30-10:00 (18 zajęć x 1,5h)’’.

Do realizacji zadania wybrano ofertę firmy:
Karma – Pracownia Jogi i Terapii Psychosomatycznej Grzegorz Byrda ul.Cystersów 8/16 Kraków, za kwotę : netto 4890,00 zł, brutto 5490,00 zł
 

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.