Przebudowa zjazdu w KSOS

Przebudowa zjazdu w KSOS

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU DO KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO IM „SZARYCH SZEREGÓW” NA DZ. NR 450/1 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE Z UL. KORDYLEWSKIEGO

PRZETARG NIEOGRANICZNY – NR OGŁOSZENIA 52145 – 2016; DATA ZAMIESZCZENIA: 11.05.2016

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6
31-549 Kraków
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa istniejącego zjazdu do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. „Szarych Szeregów” na dz. Nr 450/1 obr. 5 Śródmieście z ul. Kordylewskiego w Krakowie
3. Termin realizacji zamówienia: 4 lipca 2016 do 5 sierpnia 2016 r.
4. Zakres robót budowlanych dotyczy:
• Przebudowa istniejącego zjazdu według projektu budowlanego
• Remont parkingu polegający na rozbiórce betonowego podłoża, z położeniem kostki brukowej i krawężników wraz z odwodnieniem na podbudowie stabilizowanej w zakresie robót oraz wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej wraz z montażem oraz furtki wejściowej.
• Montaż szlabanu wjazdowego
5. Kryterium wyboru (oceny) oferty: cena
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie powinien dostarczyć Wykonawca: dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy przesłać
pocztą elektroniczną adres: sekretariat@ksos.pl lub złożyć osobiście w pokoju nr 131
(sekretariat). W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną w PLN w kwocie netto
oraz brutto.
8. Ofertę należy złożyć do dnia: 31.05.2016 r. do godz. 10:00
9. Termin związania ofertą: 30 dni od momentu upływy terminu składania ofert
10. Kontakt w sprawach technicznych z osobą prowadzącą zamówienie:
Ryszard Kowalski tel 12/ 410 64 23 w dniach wtorek, środa, czwartek w godz.8:00 do 14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „Przebudowę istniejącego zjazdu do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. „Szarych Szeregów” na dz. Nr 450/1 obr. 5 Śródmieście z ul. Kordylewskiego w Krakowie” na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono za najkorzystniejszą ofertę Firmy Budowlanej „BRUKMAN” Roman Staroń ul. Krakowska 212, 32-065 Krzeszowice.

Kraków, 03.06.2016r.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.