Remont instalacji Elektrycznej

Remont instalacji Elektrycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków
2. Opis przedmiotu zamówienia: Remont instalacji elektrycznej w budynku KSOS al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie na I piętrze (instalacje: gniazd wtyczkowych, odbiorów technologicznych sieci komputerowej i telefonicznej) dotyczy pomieszczeń nr 102 do 105 i 116 do 126.
3. Termin realizacji zamówienia: 30 maja 2016 r.
4. Inne istotne warunki zamówienia:
Roboty należy wykonać wg części projektu mgr inż. Wojciecha Betleji z maja 2009 r., rysunek nr 6 „Rzut I piętra GN wtykowe, sieć logiczna etap II” dotyczy pomieszczeń wymienionych w pkt 2, rysunku nr 7 „Rozmieszczenie gniazd na listwie DLP”.
Opis techniczny i rysunki w posiadaniu Zamawiającego.
5. Kryterium wyboru (oceny) oferty: cena
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:
– wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ksos.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zamawiającego pokój nr 131. Na kopercie umieścić napis „Remont instalacji elektrycznej”.
W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną w PLN w kwocie netto oraz brutto.
8. Ofertę należy złożyć do dnia 4 kwietnia 2016 r.
9. Termin związania ofertą: od dnia 8 kwietnia 2016 r.
10. Kontakt w sprawach technicznych z osobą prowadzącą zamówienie: Ryszard Kowalski, tel. (12) 410-64-23 wtorek, środa, czwartek od godz. 800 do 1400.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „Remont instalacji elektrycznej w budynku KSOS al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie na I piętrze (instalacje gniazd wtyczkowych, odbiorów technologicznych sieci komputerowej i telefonicznej) w pomieszczeniach nr 102 do 105 i 116 do 126” za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy BERKEL S.C., os. Teatralne 20/48, 31-946 Kraków.

Kraków, 12.04.2016r.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.