Dostawa cykliczna 50 ton koksu

Dostawa cykliczna 50 ton koksu

  Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 20.000 zł netto a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków
2. Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa 50 ton koksu opałowego grubego > 40 mm gat. II o minimalnejwartości opałowej Qir 27 000 kJ/kg oraz 15 ton węgla kamiennego orzech gat. I o minimalnej wartości opałowej Qir 28 000kJ/kg do placówki pn. Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej wraz z organizacją transportu i wyładunku na wskazane przez Zamawiającego miejsce.
Realizacja zamówienia następować będziesukcesywnie (4 – 5 części, co najmniej 50% wielkości zamówienia w m-cu sierpniu 2014 r.), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa opału następować będzie po wcześniejszym złożeniu zamówienia drogą telefoniczną przez upoważnionego pracownika Bazy, arealizacja dostaw musi nastąpić w ciągu pięciu dni od daty zamówienia dostawy w godz. od 9:00 do 14:00. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy złej jakości opału (mokrego, zanieczyszczonego miałem, kamieniem, pozostawiającego dużą ilość popiołu itp.) dostawca jest zobowiązany do zabrania takiego opału na swój koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia przy ważeniu dostaw, a Wykonawca jest zobowiązany ułatwić to Zamawiającemu. Uwagi: droga dojazdowa na odcinku
od drogi głównej w Kasince Małej do Bazy – na odcinku 0,8 km asfalt, na odcinku 1 km droga utwardzona (wskazany samochód dostawczy z przednim napędem).

3. Termin realizacji zamówienia: w okresie od 11.08.2014 r. do 30.09.2014 r.
4. Inne istotne warunki zamówienia: umowa będzie podpisywana przez Strony w biurze Bazy „Lubogoszcz” w Kasince Małej
5. Kryterium wyboru (oceny) ofert: najniższa cena
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie winni dostarczyć Wykonawcy: wypis odpowiednio z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru, potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (koncesje, zezwolenia lub licencje) oraz opłaconą polisę OC
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą
na kopercie należy umieścić napis „Zamówienie publiczne na dostawę koksu i węgla do Bazy Lubogoszcz””. Ofertę złożyć można osobiście w biurze Bazy Lubogoszcz , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: lubogoszcz@mszana.pl. W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną w PLN
w kwotach netto oraz brutto. Do oferty cenowej należy dołączyć zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy na dostawę koksu i węgla do Bazy „Lubogoszcz”.
8. Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2014 r. do godz. 10.00
9. Termin związania ofertą: do dnia 18.08.2014 r.
10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Maria Grzęda, tel: 18/33-13-492

………………………………………………………………………………….
Data i podpis prowadzącego postępowanie

……………………………………………………..
Podpis i pieczęć Dyrektora

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę koksu i węgla do placówki pn. Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa Lubogoszcz”
za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy „Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Handel Materiałami Opałowymi Robert Baran”

Kraków, 11.08.2014 r.

Do pobrania:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.