Bilans Cieplny MBP Nowa Huta

Bilans Cieplny MBP Nowa Huta

 Kraków, 08.04.2014 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków
2. Opis przedmiotu zamówienia: sporządzenie bilansu cieplnego dla obiektu Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków-Nowa Huta, os. Kolorowe 29b w celu przedłożenia do wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej MPEC w związku z przeprowadzonymi działaniami energooszczędnymi: docieplone ściany boczne i stropodach, wymienione okna, zamknięty obieg wody, energooszczędne natryski.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru oferty do 16 czerwca 2014 r.
Inne istotne warunki zamówienia / parametry obiektu: obecna moc zamówiona dla obiektu wynosi 0,4981 MW (w tym: CO 0,1181 MW, CWU 0,20 MW, CTW 0,18 MW), powierzchnia ogrzewana ok. 1200 m2, kubatura powierzchni ogrzewanej ok. 3820 m3, pojemność basenu ok. 245 m3 , uzupełnianie wody w basenie 5%/12m3 na dobę, temperatura wody 28oC, temperatura hali basenowej 27oC, powierzchnia hali basenowej 515 m2, powierzchnia niecki basenowej 200 m2, zajęcia na basenie co 45 min od 06:30 do 21:45, 20 grup w dni powszednie, 8 grup w soboty, w niedziele basen nieczynny, średnia liczebność grupy – 15 osób.
4. Kryterium wyboru (oceny) ofert: najniższa cena
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie winni dostarczyć Wykonawcy: dokument poświadczający formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej (wpis do odpowiedniego rejestru)
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą
na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sporządzenie bilansu cieplnego dla MBP Kraków-Nowa Huta”. Ofertę złożyć można osobiście w biurze Zamawiającego – sekretariat pok. 131, al. Powstania Warszawskiego 6, 31-459 Kraków, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ksos.krakow.pl lub faksem na nr 12/410-64-37
7. Ofertę należy złożyć do dnia: 23.04.2014 r. do godz. 10:00
8. Termin związania ofertą: 30 dni
9. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Ryszard Kowalski, tel: 12/410-64-23


……………………………………………………..
Podpis i pieczęć Dyrektora

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy bilansu dla obiektu Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków-Nowa Huta, os. Kolorowe 29b w celu przedłożenia do wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej MPEC w związku z przeprowadzonymi działaniami energooszczędnymi za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola.


Kraków, 25.04.2014 r.
 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.