Montaż zbiornika przelewowego

Montaż zbiornika przelewowego

Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 20.000 zł netto a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
1. Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków
2. Opis przedmiotu zamówienia: remont układu obiegowego wody basenowej wraz dostawą
i montażem zbiornika przelewowego o pojemności ok. 13m3 z tworzywa PP z układem pomp obiegowych o wydajności ok. 50m3/h (2 szt.) z układem automatyki i rurociągami z osprzętem
w obiekcie basenowym w Krakowie, os. Kolorowe 29b.
3. Termin realizacji zamówienia : w okresie od 14.07.2014 r. do 14.08.2014 r.
4. Inne istotne warunki zamówienia: Zamawiający nie posiada rozwiązania projektowego dotyczącego zbiornika przelewowego. Zamawiający przewiduje możliwość zapoznania się Wykonawcy
z istniejącym obiektem basenowym oraz posiadaną dokumentacją techniczną po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
5. Kryterium wyboru (oceny) ofert: bilans ceny oraz terminu wykonania.
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie winni dostarczyć Wykonawcy: wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą
na kopercie należy umieścić napis „Zamówienie publiczne na dostawę i montaż zbiornika przelewowego. ”.Ofertę złożyć można osobiście w sekretariacie Zamawiającego pok. 131 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ksos.pl lub faksem na nr 12/410-64-37. W ofercie należy podać wartość zamówienia wyrażoną w PLN w kwocie netto oraz brutto.
8. Ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2014 r. do godz. 10.00
9. Termin związania ofertą: do dnia 30.06.2014 r.
10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Ryszard Kowalski, tel: 12/410-64-23
………………………………………………………………………………….
Data i podpis prowadzącego postępowanie
……………………………………………………..
Podpis i pieczęć Dyrektora

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, iż w postępowaniu na „remont układu obiegowego wody basenowej wraz dostawą i montażem zbiornika przelewowego
o pojemności ok. 13m3 z tworzywa PP z układem pomp obiegowych o wydajności ok. 50m3/h (2 szt.) z układem automatyki i rurociągami z osprzętem w obiekcie basenowym w Krakowie, os. Kolorowe 29b” za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy ‘TRANSCOM” Sp. z o.o.

Kraków, 12.06.2014 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.