Rekrutacja

Program nauki i doskonalenia pływania dla klas 3 szkół podstawowych

Celem programu zajęć nauki i doskonalenia pływania jest umożliwienie dzieciom z krakowskich szkół podstawowych uczestnictwa w dodatkowej formie aktywności ruchowej, wyposażenie w umiejętności i wiedzę do bezpiecznego uczestnictwa w działaniach związanych ze środowiskiem wodnym. Ponadto wzbogacenie programu szkolnego wychowania fizycznego oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych u dzieci. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

Program nauki i doskonalenia pływania, przewidziany jest dla 250 grup szkolnych.

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, okres szkolenia obejmuje rok szkolny od września do czerwca.

Rok szkolny 2020/21
Wrzesień - czerwiec
Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu
Pon - Pt
Blok zajęć: 45 min
8:00 - 15:30

Rekrutacja do programu nauki i doskonalenia pływania klas 3 została zakończona. Potwierdzenie przyznanych szkole godzin zostanie przesłane drogą mailową do 8 kwietnia 2020 r. Proszę o przesyłanie podpisanych przez dyrektora szkoły porozumień do 22 kwietnia 2020 r.

Jak dokonać rezerwacji

ZAŁĄCZNIK NR 1 Porozumienia w sprawie nauki i doskonalenia pływania organizowanej przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

REGULAMIN I ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA PROWADZONE PRZEZ KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

Regulamin programu zajęć nauki i doskonalenia pływania (zwany dalej „Regulaminem”), obowiązuje wszystkie szkoły podstawowe, które zgłosiły się do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania (zwane dalej „Uczestnikami”), organizowanych przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”) na następujących pływalniach:
• KSOS CENTRUM, al. Powstania Warszawskiego 6, 31-559 Kraków;
• KSOS OSR KURDWANÓW NOWY, ul. Wysłouchów 34a, 30-611Kraków;
• KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków;
• KSOS MBP NOWA HUTA, oś. Kolorowe 29b, 31-941 Kraków.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Regulamin – Regulamin programu zajęć nauki i doskonalenia pływania
Uczestnik – szkoły podstawowe zgłaszające się do programu
Organizator – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Celem programu zajęć nauki i doskonalenia pływania jest umożliwienie dzieciom
z krakowskich szkół podstawowych uczestnictwa w dodatkowej formie aktywności ruchowej, wyposażenie w umiejętności i wiedzę do bezpiecznego uczestnictwa w działaniach związanych ze środowiskiem wodnym. Ponadto wzbogacenie programu szkolnego wychowania fizycznego oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych u dzieci. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Każdy Uczestnik biorący udział w programie jest zobligowany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego zasad.

3. Uczestników obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu oraz zapisy zawarte w regulaminie pływalni, na której odbywają się zajęcia.

4. Zgłaszając do Organizatora udział w programie nauki i doskonalenia pływania przez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawartego na stronie www.rekrutacja.ksos.pl, Uczestnik akceptuje i przyjmuje do stosowania warunki opisane w niniejszym regulaminie.

5. Zajęcia odbywają się od września do czerwca, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w pkt. 8 Regulaminu. Cykl zajęć dostosowany jest do kalendarza roku szkolnego ogłoszonego przez MEN. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia całości lub części zajęć ze względów organizacyjnych pływalni lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Organizator w najszybszym możliwym terminie będzie informował Uczestnika o zaistniałym fakcie. W związku z zawieszeniem zajęć Uczestnik nie ma prawa wyciągać żadnych konsekwencji w stosunku do Organizatora.

6. Program nauki i doskonalenia pływania, przewidziany jest dla 250 grup uczęszczających na zajęcia jeden raz w tygodniu co tydzień, przez cały okres szkolenia w danym roku szkolnym od września do czerwca.

7. Program zakłada podwójne finansowanie prowadzenia zajęć na pływalni (nauczyciel sprawujący opiekę oraz wykwalifikowany nauczyciel – instruktor).

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

8. Godziny realizacji zajęć nauki i doskonalenia pływania na wszystkich pływalniach:
Poniedziałek 8.00 – 15.30
Wtorek 8.00 – 15.30
Środa 8.00 – 15.30
Czwartek 8.00 – 15.30
Piątek 8.00 – 15.30

9. W przypadku pływalni KSOS OSR Kurdwanów Nowy zajęcia prowadzone są dla dwóch klas równolegle, na pozostałych pływalniach zajęcia odbywają się z jedną klasą na godzinę lekcyjną. W szczególnych przypadkach za zgodą Organizatora w przypadku mniej licznych klas możliwe jest łączenie dwóch klas na godzinie.

10. W zajęciach mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z klas 3 oraz wyjątkowo klas 2 i 1 (pod warunkiem wolnych miejsc). Program nie jest przewidziany dla uczniów szkół specjalnych. W przypadku możliwości organizacyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa nad uczniami Uczestnika, Organizator może udostępnić zainteresowanym szkołom 1 tor pływacki z własnym instruktorem i opieką.

11. Minimalna ilość zapisanych dzieci w klasie wynosi 16 osób. Maksymalna liczba zapisanych dzieci w klasie wynosi – 30 osób (jeśli ilość dzieci w klasie nie zawiera się w wyznaczonym limicie, Uczestnik przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia klasy do programu musi uzyskać zgodę Organizatora na takie zgłoszenie; brak takiej zgody równoznaczny jest z usunięciem klasy Uczestnika z Programu).

12. Organizator dopuszcza łączenie przez Uczestnika, uczniów jednego rocznika z wielu klas w jedną grupę. W takim wypadku Uczestnik, musi zachować limit ilościowy dzieci w klasie zgodny z pkt. 11 Regulaminu. Organizator tak stworzoną grupę traktuje jako jedną klasę.
W przypadku łączenia klas dwóch roczników w jedną grupę Uczestnik przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia klasy do programu musi uzyskać zgodę Organizatora na takie zgłoszenie. Brak takiej zgody równoznaczny jest z usunięciem klasy Uczestnika z Programu.

13. Uczestnik nie może zgłaszać więcej niż jednej klasy na jedno rezerwowane miejsce, z wyjątkiem opisanym w pkt. 12 Regulaminu.

14. Organizator nie zezwala po rozpoczęciu zajęć na zamianę zgłoszonej klasy na inną klasę Uczestnika w żadnej części roku szkolnego. Przed rozpoczęciem roku szkolnego możliwa jest tylko zamiana w obrębie klas zgłoszonych przez Uczestnika. Zmiana powinna być zgłoszona do Organizatora.

15. Organizator ze swojej strony zapewnia Uczestnikowi odpowiednią liczbę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej realizującej proces dydaktyczny nauki i doskonalenia pływania, basen szkoleniowy oraz przybory dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć. Lekcje nauki pływania prowadzą nauczyciele – instruktorzy w obecności ratownika, grupa liczy maksymalnie 30 dzieci, jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

16. W przypadku dwóch klas na jednej godzinie lekcyjnej Organizator może zamiast podziału klasowego zastosować podział dzieci na grupy pod względem umiejętności pływackich dostosowując odpowiednią liczbę nauczycieli – instruktorów do powstałego podziału.

III. REKRUTACJA DO PROGRAMU:

17. Podstawowy proces rekrutacji I etap obejmuje zgłaszanie klas 3. Trwa on 7 dni.
W sytuacji, kiedy w procesie podstawowej rekrutacji pozostaną w programie wolne miejsca Organizator uwalnia wolne miejsca dla Uczestników, którzy wcześniej uczestniczyli
w rekrutacji i dla szkół, które dopiero chciałyby w niej uczestniczyć. Dodatkowy nabór odbywa się przez panel zgłoszeniowy. II etap obejmuje klasy 2. Ten etap trwa kolejne 7 dni. Jeżeli po tym terminie pozostaną wolne miejsca Organizator przewiduje III etap – dla klas 1, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Klasy 3 mogą uczestniczyć w rekrutacji w miarę wolnych miejsc również w etapie II
i III. O ważności zgłoszenia będzie decydować godzina dotarcia formularza na serwer Organizatora.

18. Rejestracji przez panel zgłoszeniowy do programu może dokonać dyrektor placówki Uczestnika lub wyznaczona przez dyrektora osoba.

19. Uczestnik chcący wziąć udział w programie zobowiązany jest do:
a) zaznajomienia się z warunkami uczestnictwa w programie, zawartymi w niniejszym Regulaminie;

b) bloki godzin – w I etapie rekrutacji Uczestnicy mają możliwość rezerwacji godzin w układzie 1 godzinnych lub 2 godzinnych bloków zajęć.

Na pływalniach Ksos Centrum, Ksos MBP Śródmieście, Ksos MBP Nowa Huta godziny rezerwacji zajęć ułożone są wg następującego schematu:

8.00
8.45
9.30 i 10.15
11.00
11.45 i 12.30
13.15
14.00 i 14.45

W przypadku pływalni Ksos OSR Kurdwanów Nowy, blok 1 godzinny można rezerwować dla jednej lub dwóch klas i godziny rezerwacji zajęć ułożone są wg następującego schematu:

8.00
8.45
9.30
10.15
11.00
11.45
12.30
13.15
14.00
14.45

W II i III etapie rekrutacji wszystkie dostępne godziny będą blokami 1 godzinnymi.

c) wybrania wolnego dnia i godziny zajęć, poprzez przypisanie się do odpowiedniego pola, znajdującego się w harmonogramie panelu zgłoszeniowego. Czynności tej Uczestnik dokonuje wypełniając formularz rejestracyjny. Po rejestracji Uczestnik otrzymuje na podany
w formularzu rejestracyjnym adres e-mail automatyczną informację o zarejestrowaniu jego zgłoszenia. W panelu rejestracyjnym na stronie www.rekrutacja.ksos.pl pojawi się informacja – brak miejsc. Uczestnik przesyła formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.rekrutacja.ksos.pl do Organizatora tylko z jednego adresu e-mail do 30 min od rejestracji. Po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje do 7 dni kalendarzowych od zakończenia III etapu rekrutacji potwierdzenie zakwalifikowania się do programu nauki i doskonalenia pływania w formie e-maila wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Uczestnik uprawniony jest wówczas do korzystania z pływalni w potwierdzonych przez Organizatora terminach wg ustalonego harmonogramu.
d) w celu ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia szkoły, Uczestnik winien przesłać do 7 dni kalendarzowych od potwierdzenia zakwalifikowania, wypełnione Porozumienie między Organizatorem a Uczestnikiem o realizacji zajęć programu nauki i doskonalenia pływania. Nadany numer identyfikacyjny Uczestnik wpisuje do druku porozumienia. Porozumienie zamieszczone jest na stronie www.rekrutacja.ksos.pl. Porozumienie należy przesłać w formie skanu na adres e-mail Organizatora: rekrutacja.plywanie@ksos.pl lub w 2 egzemplarzach dostarczyć osobiście do sekretariatu Organizatora.
e) w pierwszym tygodniu września na pierwsze zajęcia Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do nauczyciela – instruktora prowadzącego zajęcia w formie papierowej imienną listę uczestnictwa uczniów klasy z danymi potrzebnymi do rejestracji w systemie SIO (załącznik nr 3) opatrzoną pieczątką szkoły, podpisem dyrektora i wychowawcy klasy, pobraną ze strony www.rekrutacja.ksos.pl w formie pliku excel. Zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w zajęciach nauki pływania (załącznik
nr 4) Uczestnik przechowuje w swojej placówce. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania nauczycielowi – instruktorowi prowadzącemu zajęcia informacji o stanie zdrowia fizycznego
i psychicznego uczestników grupy oraz potwierdzenie zgody na uczestnictwo w zawodach pływackich. . Bez listy uczestnictwa w zajęciach i odpowiednich kwalifikacji uczniowie nie zostaną przyjęci na zajęcia w wodzie.
f) uczestnikiem zajęć może być wyłącznie uczeń zgłoszonej szkoły, ujęty na przekazanej imiennej liście uczniów klasy. Każda zmiana stanu osobowego klasy, wymaga bieżącej aktualizacji listy.

20. Dzień i godzina uruchomienia panelu rejestracyjnego do programu nauki i doskonalenia nauki pływania na każdy rok szkolny zajęć, podana będzie każdorazowo w miesiącu marcu
5 dni przed jego uruchomieniem w informacji zawartej na stronie www.ksos.pl. Panel zgłoszeniowy będzie otwarty przez 24 godz./dobę, aż do wyczerpania wszystkich miejsc.

21. Ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o udziale klasy ww. programie decyduje kolejność wpłynięcia formularza zgłoszeniowego na serwer Organizatora.

22. W przypadku braku dotrzymania terminów dostarczenia dokumentów oraz zaniedbania przez Uczestnika procedur zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo usunięcia zgłoszonego Uczestnika z programu i zwolnienia zarezerwowanego miejsca w panelu zgłoszeniowym.

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I UCZESTNIKA

23. Organizator zapewnia Uczestnikowi dostęp do szatni ogólnej i sanitariatów.

24. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem: nauczycieli, opiekunów grupy oraz rodziców uczniów klas biorących udział w programie.

25. Obowiązki nauczyciela / opiekuna klasy Uczestnika w trakcie zajęć programu nauki
i doskonalenia pływania przedstawione są w załączniku nr 2, który jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Wychowawca lub opiekun klasy jest zobowiązany zapewnić swoim uczniom ustawiczny nadzór w hali basenu podczas każdych zajęć w wodzie. Dzieciom niećwiczącym, przebywanie na pływalni jest dozwolone wyłącznie pod opieką wychowawcy lub opiekuna grupy.

26. Uczniów klas Uczestnika obowiązuje posiadanie odpowiedniego stroju sportowego dostosowanego do zajęć na pływalni i zgodnego z regulaminem pływalni.

27. Klasa Uczestnika wraz z nauczycielem / opiekunem zobowiązana jest stawić się na wybranej w procesie rekrutacji przez Uczestnika pływalni w czasie odpowiednim do przygotowania się do lekcji oraz punktualnego ich rozpoczęcia. Spóźnienie powoduje krótszy czas trwania zajęć.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do ćwiczeń, względnie ich przerwania w przypadku:
a) wejścia uczniów Uczestnika do szatni i hali basenowej bez opiekuna grupy,
b) nieposiadania przez uczestników zajęć wymaganego stroju,
c) podejrzenia, że w zajęciach biorą udział uczniowie, w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
d) nieprzestrzegania przez uczestników zajęć zasad pobytu w obiektach Organizatora wynikających z obowiązujących regulaminów.

29. Uczestnik we własnym zakresie zapewnia transport na i z zajęć uczniów, nauczycieli i opiekunów biorących udział w programie nauki i doskonalenia pływania.

30. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie do poinformowania o tym fakcie Organizatora.

31. Uczestnik zobowiązuje się do przekazywania informacji o nieobecnościach klas na zajęciach z wyprzedzeniem przynajmniej jednego tygodnia, związanych na przykład z wyjazdem klasy na wycieczkę, zieloną szkołę i tym podobne.

32. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczniów klas zgłoszonych do programu w publikacjach i materiałach promocyjnych w formie zdjęć i nagrań filmowych przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy oraz Urząd Miasta Krakowa.

33. Stawienie się ucznia zapisanego do klasy zgłoszonej przez Uczestnika na zajęciach nauki i doskonalenia pływania jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej. Nauczyciele / Opiekunowie reprezentujący Uczestnika zobowiązani są do podania i aktualizacji bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń wraz ze zgodą rodziców (opiekunów) na udział dziecka w zajęciach. W przypadku nieobecności ucznia na 6 lekcjach lub dłużej obowiązkowe jest usprawiedliwienie lekarskie lub oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania.

34. Na halę pływalni grupa wchodzi wyłącznie pod opieką nauczyciela – instruktora lub ratownika, o wyznaczonej godzinie, zajęcia rozpoczynają się i kończą zbiórką. Organizator bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci od momentu ich wyjścia z szatni (rozpoczęcie zajęć), do momentu powrotu do szatni (zakończenie zajęć). Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownik, a w szatniach i pod natryskami wychowawca lub opiekun grupy.

35. Organizator ze względu na bezpieczeństwo uczniów klas biorących udział w zajęciach i przebieg procesu dydaktycznego decyduje o możliwości przebywaniu osób postronnych na pływalni dwa razy w roku szkolnym w czasie tzw. Dni Otwartych Ośrodka.

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione, zagubione, pozostawione lub uszkodzone nie z winy Organizatora osobiste rzeczy uczniów.

37. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczniów klas, przepisów i regulaminów obowiązujących na terenie pływalni. W razie powstania szkód w mieniu Organizatora związanych z nieprawidłowym korzystaniem przez uczestników zajęć z pływalni lub zniszczeniem jego wyposażenia, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wymianą mienia lub jego naprawą.

38. Wszystkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, oraz interpretowania jego zapisów.

40. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.ksos.pl

Załączniki i wzory dokumentów do Regulaminu:
– porozumienie
– załącznik nr 2 – Obowiązki opiekuna grupy
– załącznik nr 3 – Lista zgłoszeniowa
– załącznik nr 4 – Zgoda rodziców na udział w zajęciach pływania
– klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
– formularz zgłoszeniowy szkół na zajęcia w KSOS – rekrutacja
– potwierdzenie zgłoszenia w rekrutacji

Kraków dn.20.03.2020 r.

Prosimy zapoznać się z harmonogramem zajęć na poszczególnych basenach. Mając na uwadze uwarunkowania logistyczne oraz czas pracy nauczycieli/opiekunów proponujemy  bloki 45 oraz 90 minutowe,  pozwalające optymalnie dopasować plan zajęć do Państwa szkół.

* na basenie KSOS OSR Kurdwanów Nowy istnieje możliwość rezerwacji 2 grup na 1 blok 45 min – maksymalnie 60 osób

Wybierz basen i zarezerwuj godzinę zajęć klikając w odpowiednie pole. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Rys. Wzór formularza zgłoszeniowego

* na basenie KSOS OSR Kurdwanów Nowy istnieje możliwość rezerwacji 2 grup na 1 blok 45 min

** Jeżeli zgłaszana grupa składa się z klas łączonych wpisujemy wszystkie klasy

Po prawidłowym wypełnienie formularza otrzymasz automatyczną odpowiedź o zarezerwowaniu wybranego terminu zajęć, w panelu pojawi się informacja „brak miejsc”.

Po weryfikacji zgłoszenia Organizator prześle potwierdzenie zakwalifikowania się do programu z nadanym numerem ID do 7 dni od zakończenia III etapu rekrutacji.

Prześlij porozumienie podpisane przez dyrektora szkoły do 7 dni od otrzymania potwierdzenia od Organizatora.

KSOS Centrum
al. Powstania Warszawskiego 6
1
KSOS OSR Kurdwanów Nowy
ul. Wysłouchów 34a
2
KSOS MBP – Nowa Huta
os. Kolorowym 29b
3
KSOS MBP - Śródmieście
ul. Francesco Nullo 23
4

Koordynacja programu

Dokumenty do pobrania

Aktualizacja: 12 marca 2020
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.