Oferta pracy – Kierownik Gospodarczy Baza „Lubogoszcz”

Oferta pracy – Kierownik Gospodarczy Baza „Lubogoszcz”

KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY IM. „SZARYCH SZEREGÓW”          

DYREKTOR OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

W BAZIE SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEJ „LUBOGOSZCZ”

 

 1. Wymogi formalne
 2. Wykształcenie średnie i staż pracy minimum 6 lata na stanowisku kierowniczym lub wykształcenie wyższe i staż pracy minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji.

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

 1. Znajomość przepisów w zakresie z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postepowania administracyjnego, przepisów oświatowych w zakresie bhp.
 2. Doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 3. Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.
 4. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 5. Znajomość programu ZSZO.

 

III. Zakres obowiązków

 

 1. Organizowanie i nadzorowanie pracy osób zatrudnionych w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej „Lubogoszcz”.
 2. Sporządzanie harmonogramów pracy dla pracowników.
 3. Planowanie zakupów bieżących towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Bazy.
 4. Prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.
 5. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Bazy tj.  utrzymaniu budynków we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym, bezpiecznym dla użytkowników i należytej czystości.
 6. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego.
 7. Dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp.
 8. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi /np. SANEPID, Urząd Gminy Mszana Dolna, Straż Pożarna, Policja/ w zakresie określonym dokumentami wewnętrznymi KSOS (np. Statut KSOS, Regulamin Organizacyjny KSOS, Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora KSOS  itd.).
 9. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów.
 10. Kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów.
 11. Organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej.

 

 1. Warunki pracy i płacy

 

 1. Wymiar zatrudnienia 1 etat.
 2. Czas pracy: od poniedziałku do niedzieli w systemie równoważnym.
 3. Stanowisko i wynagrodzenie: kierownik gospodarczy, wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.
 4. Zatrudnienie na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
 5. Miejsce pracy: Baza szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” Kasinka Mała.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. CV wraz z listem motywacyjnym.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Komplet dokumentów należy składać mailowo na adres galara@ksos.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

 1. Nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

Dyrektor KSOS

Krzysztof Augustyn

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.